OBJEKTIF SEKTOR AGIHAN MAKANAN

 Membekal makanan asasi yang berkualiti kepada asnaf fakir dan miskin Lembaga Zakat Selangor mengikut kuantiti dan  tempoh masa yang ditetapkan.